top of page
Keyboard and Mouse
SERWIS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
top

WITAJ W SERWISIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH IMOL

Znajdziesz tutaj informacje o wszystkich aktualnych postępowaniach przetargowych.

Rower z koszem

Kliknij po szczegóły

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy.

Serwis Black Car

Kliknij po szczegóły

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy.

Klawiatura Zbliżenie

Kliknij po szczegóły

Zamówienia PZP

ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP

Data
Numer postępowania
Tytuł postępowania
Szczegóły
10/06/2022
IMOL/ZP/13/2022
Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki) – postępowanie 2
https://platformazakupowa.pl/transakcja/626086
10/06/2022
IMOL/ZP/14/2022
Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki) – postępowanie 3
https://platformazakupowa.pl/transakcja/626003
10/06/2022
IMOL/ZP/12/2022
Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki) – postępowanie 1
https://platformazakupowa.pl/transakcja/625941
10/06/2022
IMOL/ZP/10/2022
Sprzedaż i dostarczenie wirówek wraz z wyposażeniem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/625856
07/06/2022
IMOL/ZP/11/2022
Sprzedaż i dostarczenie skanera uniwersalnego do autoradiografii
https://platformazakupowa.pl/transakcja/623767
22/04/2022
IMOL/ZP/08/2022
Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych - postępowanie 2
https://platformazakupowa.pl/transakcja/603522
22/04/2022
IMOL/ZP/09/2022
Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych - postępowanie 3
https://platformazakupowa.pl/transakcja/603521
28/03/2022
IMOL/ZP/06/2022
Sprzedaż i dostarczenie mikroskopu fluorescencyjnego
https://platformazakupowa.pl/transakcja/592415
21/03/2022
IMOL/ZP/05/2022
Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych – postępowanie 1
https://platformazakupowa.pl/transakcja/589137
01/03/2022
IMOL/ZP/03/2022
Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej – postępowanie 1
https://platformazakupowa.pl/transakcja/580789
16/01/2022
IMOL/ZP/02/2022
Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej - aspirator bezprzewodowy i łaźnie wodne
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562945
02/12/2021
IMOL/ZP/20/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 5
https://platformazakupowa.pl/transakcja/547314
25/11/2021
IMOL/ZP/21/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 6
https://platformazakupowa.pl/pn/imol/proceedings
25/11/2021
IMOL/ZP/13/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 7
https://platformazakupowa.pl/pn/imol/proceedings
22/11/2021
IMOL/ZP/19/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej - postępowanie 4
https://platformazakupowa.pl/transakcja/540928
16/11/2021
IMOL/ZP/18/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 3
https://platformazakupowa.pl/transakcja/537899
11/11/2021
IMOL/ZP/17/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 2
https://platformazakupowa.pl/transakcja/535781
09/11/2021
IMOL/ZP/16/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej – postępowanie 3
https://platformazakupowa.pl/transakcja/535274
25/10/2021
IMOL/ZP/15/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 1
https://platformazakupowa.pl/pn/imol/proceedings
26/10/2021
IMOL/ZP/14/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej – postępowanie 2
https://platformazakupowa.pl/pn/imol/proceedings
24/10/2021
IMOL/ZP/10/2021
Sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej – postępowanie 1
https://platformazakupowa.pl/pn/imol/proceedings
05/09/2021
IMOL/ZP/11/2021
Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego, monitorów i akcesoriów komputerowych
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504434
02/09/2021
IMOL/ZP/08/2021
Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych i drobnych akcesoriów laboratoryjnych
https://platformazakupowa.pl/transakcja/503443
31/08/2021
IMOL/ZP/07/2021
Dostawa materiałów zużywalnych i drobnych akcesoriów laboratoryjnych - w podziale na 8 części
https://platformazakupowa.pl/transakcja/502359
28/07/2021
IMOL/ZP/09/2021
Dostawa komputerów przenośnych, monitorów i akcesoriów komputerowych
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489700
15/07/2021
IMOL/ZP/03/2021
Dostawa odczynników laboratoryjnych - w podziale na 8 części
https://platformazakupowa.pl/transakcja/484454
07/07/2021
IMOL/ZP/04/2021
Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów, komputerowych i oprogramowania dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk - w podziale na 5 części.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/481485
01/07/2021
IMOL/ZP/06/2021
Najem aparatury badawczej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/479103
27/06/2021
IMOL/ZP/05/2021
Najem aparatury laboratoryjnej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/476244
01/06/2021
IMOL/ZP/02/2021
Najem aparatury badawczej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/466121
17/05/2021
IMOL/ZP/01/2021
Najem aparatury laboratoryjnej dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk
https://platformazakupowa.pl/pn/imol/proceedings

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk informuje, że postępowania prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/imol

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. CWK dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02, adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .

Zapraszamy do współpracy wszystkich solidnych wykonawców.

Zamówienia bez PZP

ZAMÓWIENIA NIE PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP

Data
Numer postępowania
Tytuł postępowania
Szczegóły

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk informuje, że postępowania prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/imol

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. CWK dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02, adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .

Zapraszamy do współpracy wszystkich solidnych wykonawców.

Plany zamówień publicznych

DANE SPRZEDAJĄCEGO

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych

Polskiej Akademii Nauk

ul. Flisa 6

02-247 Warszawa

Polska

public.procurement@imol.institute

+48 607 435 448

www.imol.institute

Identyfikator: 7011013688

Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis Zamówień Publicznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk IMol, w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Marcina Flisa 6, 02-247 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres e-mail: welcome@imol.institute;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 2. Posiada Pan/Pani:

  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 3. Nie przysługuje Pani/Panu:

  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

bottom of page